สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพการพัฒนาด้านเกษตรโดยใช้ความรู้การศึกษาการวิจัยและพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของผลิตผลทางการเกษตรโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
(1) นักวิชาการเกษตร
(2) นักส่งเสริมการเกษตร
(3) หัวหน้างานผลิตพืช
(4) หัวหน้างานผลิตสัตว์
(5) หัวหน้างานอารักขาพืช
(6) หัวหน้างานปศุสัตว์
(7) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ซึ่งทำงานในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร สภาวิจัยยางแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.มาริษา เดอ เบลล
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์นิธิภัทร บุญปก
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  อาจารย์ประยูร ประเทศ
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  อาจารย์นฤมล โสตะ
  คณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

Share to...