อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา ซิมตระการกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ  สมบัติ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์สิทธิชัย สมศรี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<