สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการจัดการด้านอาหารและโภชนาการมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองครอบครัวสังคมและในการประกอบอาชีพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลองค์กรของรัฐ, เอกชน
2. นักวิชาการนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการอาหาร
3.อาจารย์ในสถานศึกษา
4. ผู้ประกอบอาชีพอาหาร (chef)ในโรงแรมและภัตตาคารร้านอาหาร
5. ผู้แทนจำหน่ายสินค้าและอาหารทางการแพทย์
6. ผู้สาธิตและพัฒนาสูตรอาหารเครื่องใช้ทางด้านอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • bootstrap business templates
  อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  เติมสายทอง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พฤกษา
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  อาจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • bootstrap business templates
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา  พีรกมล

   กรรมการและเลขานุการ
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย