สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นได้ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรครักษาพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นฟูสุขภาพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักวิชาการสาธารณสุขและให้บริการสุขภาพในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2. นักวิชาการสาธารณสุขและให้บริการสุขภาพในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล
3. นักวิชาการสาธารณสุขหรือผู้ให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  ดร.ณัจฉรียา คำยัง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • bootstrap business templates

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
   กรรมการและเลขานุการ
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย