สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีจุดเน้นคือมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงซึ่งเน้นหนัก 3 ด้านที่สำคัญคือการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการสุขาภิบาลและความความปลอดภัยในอาหารผู้เรียนจะมีโอกาสใช้เครื่องมือในการแปรรูปอาหารในโรงงานจำลองของสาขาวิชารวมทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ในการประกอบอาชีพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. งานด้านวิชาการในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเช่นงานในตำแหน่งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหารการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร
2. งานในตำแหน่งครูอาจารย์
3. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งต่างๆเช่นการวางแผนการผลิตการควบคุมการผลิตการควบคุมและประกันคุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
4. ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัตถุดิบต่างๆที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารในระดับอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • bootstrap business templates
  ดร.ยุวลี สีเสา
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์เกษร น้อยนาง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  ดร.สุภาวดี สำราญ
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • bootstrap business templates

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
   กรรมการและเลขานุการ
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย