สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความเข้าใจและทักษะในด้านสัตวศาสตร์ให้แก่นักศึกษาโดยเป็นการสอนทั้งทฤษฏีและหลักการพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์โดยเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทางานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงาน
โอกาสในการประกอบอาชีพ
ภาครัฐ

1. นักวิชาการสัตวบาลในหน่วยงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
3. นักพัฒนาชนบททางด้านการเกษตร
ภาคเอกชน
1. นักวิชาการสัตวบาลในฟาร์มเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
3. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
4. ประกอบอาชีพส่วนตัว
5. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กุลวงษ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ว่าที่ร้อยตรี ศรุติวงศ์ บุญคง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  อาจารย์สุธาสินี ครุฑธกะ
  กรรมการและเลชานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย