สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทุกระดับสู่ความเป็นเลิศและการส่งเสริมสุขภาพบุคคลทั่วไปโดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆคือสรีรวิทยาการกีฬาชีวกลศาสตร์การกีฬาโภชนาการการกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการกีฬาจิตวิทยาการกีฬาการส่งเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการการกีฬาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาดูแลป้องกันและฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการกีฬาและการออกกำลังกายทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายออกแบบและให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปและกลุ่มพิเศษบริหารจัดการศูนย์สุขภาพและสถานออกกำลังกายได้
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกระทรวงมหาดไทย
2. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในทีมกีฬาต่างๆ
3. เป็นผู้นำการออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกายศูนย์สุขภาพต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • bootstrap business templates
  อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผศ.วรายศ หล้าหา
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ยรรยงค์ พานเพ็ง
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
  คณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย