สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

มุ่งเน้นพัฒนาให้สาขาวิชาฯเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการเรียนรู้งานวิจัยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับสภาพปัจจุบันและท้องถิ่น
โอกาสในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
(1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(2) นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
(4) โปรแกรมเมอร์
(5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(6) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
(7) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
(8) ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
(9) นักพัฒนาเว็บไซต์
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้าสู่เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • bootstrap business templates
  ดร.เกรียงศักดิ์  โยธาภักดี์์
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์จักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates

  อาจารย์นรุวรรณ  อยู่สำราญ
  กรรมการและเลชานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย