สาขาวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
นักฟิสิกส์นักวิชาการอาจารย์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานนักประดิษฐ์นักขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ผู้ประกอบการอิสระนักวิชาชีพในสถานประกอบการ

Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย