ผู้บริหาร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
คณบดี

อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.นุวัติ พิมพะบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
 

อาจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นาง เสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย