สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จุดเน้นของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์
2. มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะจากเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับสูงในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
3. มีโลกทัศน์ที่กว้างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพนักวิชาการอาชีพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนภาคเอกชนพนักงานธนาคารพนักงานบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยผู้ประกอบการอิสระ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ

 

Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย