คณาจารย์สาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
อาจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม
อาจารย์นภัสสร วงเปรียว
อาจารย์นิรมล ศรีชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ
อาจารย์ภัทรานุช ผงสุข (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
อาจารย์วิไลวรรณ สิมเชื้อ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัชชัย มิสุนา

 

Share to...