คณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

bootstrap business templates อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี  เติมสายทอง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา  พีรกมล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พฤกษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<