คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.มธุรส ชลามาตย์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์อรทัย ปานเพชร(ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.ณัจฉรียา คำยัง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
  ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
  ดร.นนวรรณ ดวงหัสดี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<