คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

bootstrap business templates อาจารย์วัลลภ  ทาทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.อรทัย  จิตไธสง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์มณีรัตน์  สุตันตั้งใจ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ศิริรัตน์  แจ้งกรณ์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์กานดา  ปุ่มสิน
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<