คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.ยุวลี สีเสา
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.สุภาวดี สำราญ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์เกษร น้อยนาง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...