คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

bootstrap business templates อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์สุชาดา  พรหมโคตร
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์นรุวรรณ  อยู่สำราญ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์สุไพลิน  พิชัย (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์จักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.เกรียงศักดิ์  โยธาภักดี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<