คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates รองศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates ดร.นุวัติ พิมพะบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ดาวงษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์มัลลิกา หล้าพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ธีรภัทร์ อนุชาติ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพัทธ์ ภูสำเภา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ วีรชน มีฐาน
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ณัฐวุฒิ มาลีลัย
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<