คณาจารย์สาขาวิชาชีวะ

bootstrap business templates อาจารย์วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ขามฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
bootstrap business templates ดร.สุภาษร สกุลใจตรง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์
ตำแหน่ง อาจารย์์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์เนตรนภา เกล็ดจีน
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์พันธ์ทิวา กระจาย
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์พรชนก บุญลับ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ฉันทนา เคนศรี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates อาจารย์ชลธิชา จินาพร (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<