คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาเคมี

คณาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

คณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย