คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
ประธาน

ดร.กิตติ ตันเมืองปักรองประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์
กรรมการ
  
อาจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพรกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ
กรรมการ

อาจารย์วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา
กรรมการ

อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
กรรมการ

ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
กรรมการ

อาจารย์วัลลภ  ทาทอง
กรรมการ

ดร.ยุวลี สีเสา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย.ดร.ธนัญชัย์ บุญหนัก
กรรมการ

อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
กรรมการ

อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
กรรมการ

ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
กรรมการ

อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์
กรรมการ

นาง เสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<