คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ดร.เกรียงศักดิ์  โยธาภักดี์
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์นรุวรรณ  อยู่สำราญ
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศุนย์ขอนแก่น  

 

bootstrap business templates
อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates
อาจารยดุลดนัย วันธงชัย
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates
อาจารย์ธนกรณ์ สายปัญญา
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates

อาจารย์คมยุทธ ไชยวงษ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates

อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<