คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<