คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Share to...

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น 5 – 6 ร่วมสมัคร โครงการค่ายวิชาการ
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย