คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


bootstrap business templatesอาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

bootstrap business templates
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  เติมสายทอง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

bootstrap business templatesผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พฤกษา
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

bootstrap business templates

อาจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา  พีรกมล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<