คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

bootstrap business templates
อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.วรายศ หล้าหา
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates
อาจารย์ยรรยงค์ พานเพ็ง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates

อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bootstrap business templates

ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<