คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

bootstrap business templatesอาจารย์วัลลภ  ทาทอง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์มณีรัตน์  สุตันตั้งใจ
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.อรทัย  จิตไธสง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์กานดา  ปุ่มสิน
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<