bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
ค้นหา
# ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับทุนภายใต้ “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24/10/2560
# การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 29/09/2560
# ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017) 10/08/2560
# ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ 4/08/2560
# ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 4/08/2560
# ประกาศการขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม 3/08/2560
# ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 24/07/2560
# ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 20/07/2560
# ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 18/07/2560
# ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2560 1/06/2560
# ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 29/05/2560
# รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ
# รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ 21/04/2560
# รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุจการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ 18/04/2560
# การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 19) 11/04/2560
# ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาชีพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 9/03/2560
# รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม 27/02/2560
# ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
# เชิญประกวด สิ่งประดิษษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 7/02/2560
# ขอเชิญประชุม วิชาการนานาชาติ The 17 International Conference of myriapodology 6/02/2560
# เชิญเข้าร่วม งานสัมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน" 30/01/2560
# สัมนาวิชาการ เรื่อง "การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ " 24/01/2560
# ขอเชิญ ประชุมเชิงปฏิบัตรการนานาชาติเรื่อง "Advance R Programming Language for Data Analysis And Statistical Applications (R2017)" 09/12/2559
# งานประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" 09/12/2559
# ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 8/11/2559
# ขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ 7/11/2559
# เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560 4/11/2559
# ประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 20/10/2559
# การพิจารณาคัดเลือกรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 16/10/2559
# งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 5/10/2559
more