Bornova escort sistemon sanal santral ข่าวทุน/วิจัย/บริการวิชาการ

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
ค้นหา
# ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2560 1/06/2560
# ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 29/05/2560
# รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ
# รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ 21/04/2560
# รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุจการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ 18/04/2560
# การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 19) 11/04/2560
# ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาชีพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 9/03/2560
# รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม 27/02/2560
# ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
# เชิญประกวด สิ่งประดิษษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 7/02/2560
# ขอเชิญประชุม วิชาการนานาชาติ The 17 International Conference of myriapodology 6/02/2560
# เชิญเข้าร่วม งานสัมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน" 30/01/2560
# สัมนาวิชาการ เรื่อง "การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ " 24/01/2560
# ขอเชิญ ประชุมเชิงปฏิบัตรการนานาชาติเรื่อง "Advance R Programming Language for Data Analysis And Statistical Applications (R2017)" 09/12/2559
# งานประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" 09/12/2559
# ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 8/11/2559
# ขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ 7/11/2559
# เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560 4/11/2559
# ประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 20/10/2559
# การพิจารณาคัดเลือกรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 16/10/2559
# งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 5/10/2559
# ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2559 - 2560 3/10/2559
# งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 22/09/2559
# เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2016 International Computer Science and Engineering Conference 21/09/2559
# คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 20/09/2559
# ประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 16/09/2559
# รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 15/09/2559
# ประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 14/09/2559
# ประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017" 12/09/2559
# ขยายเวลาการขอกู้ยืมเงิน 26/08/2559
more