bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
# เกณฑ์การตัดสินการนําเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 19/04/2561
# ประกาศและกำหนดการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 11/04/2561
# กำหนดการ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนการศึกษา 2/2560 5/04/2561
# การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 29/03/2561
# ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 27/03/2561
# การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ที่ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561 20/03/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 26/02/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษา วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 26/02/2561
# กำหนดการการแต่งกายของนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/02/2561
# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษา (Mathematical Model) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 19/02/2561
# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 19/02/2561
# แผนที่และแผนผัง งานค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 18/02/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 17/02/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/02/2561
# กำหนดการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 7/12/2560
# การประชุมเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ 20/03/2560
# การประกวดตั้งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 6/10/2559
# ปฏิทินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 23/06/2559
# การประชุมวิชาการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 30/10/2558
# แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21/08/2558
# แบบรายงานโครงการและงบประมาณรายได้ (ค่าธรรมเนียมพิเศษและงบประมาณที่เกี่ยวกับนักศึกษา) 21/08/2558
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาณ์เพื่อรับทุน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 2558 31/03/2558
# โครงการการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบัญฑิตที่มีคุณภาพ 19/03/2558
# พัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/03/2558
# โครงการอบรม การสร้าง อนิเมชั่นเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Visual Studio 2013 Community 19/03/2558
# ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมวินัยการแต่งกายและวินัยจราจร 18/03/2558
more