bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
ค้นหา
# กำหนดการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 7/12/2560
# การประชุมเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ 20/03/2560
# การประกวดตั้งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 6/10/2559
# ปฏิทินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 23/06/2559
# การประชุมวิชาการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 30/10/2558
# แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21/08/2558
# แบบรายงานโครงการและงบประมาณรายได้ (ค่าธรรมเนียมพิเศษและงบประมาณที่เกี่ยวกับนักศึกษา) 21/08/2558
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาณ์เพื่อรับทุน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 2558 31/03/2558
# โครงการการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบัญฑิตที่มีคุณภาพ 19/03/2558
# พัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/03/2558
# โครงการอบรม การสร้าง อนิเมชั่นเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Visual Studio 2013 Community 19/03/2558
# ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมวินัยการแต่งกายและวินัยจราจร 18/03/2558
more