bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
# โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 13/07/2561
# การประชุม ครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประจำปี 2562 29/06/2561
# ประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 27/06/2561
# การประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย 13/06/2561
# ประชุมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/06/2561
# การประชุม เรื่อง ระดมความคิดของผู้เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคม อำเภอกระดึง จังหวัดเลย 30/05/2561
# การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทำความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เรื่อง การจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ความรู้สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” 24/05/2561
# โครงการ หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 18/05/2561
# ขอข้อมูลเพื่อจัดทำปฏิบัติภารกิจ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๑ 7/05/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560 27/04/2561
# ประกาศคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ รอบที่ 1 12/12/2560
# กำหนดการ โครงการสอบวัดระดับความรู้การคิดวิเคราะห์รอบที่ 1 30/11/2560
# คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชน หมู่บ้านหนองโสน ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 23/04/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถักตะกร้าจากพลาสติกเหลือใช้ ให้ประชาชนบ้านโพนไทร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 23/04/2561
# งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 11/04/2561
# การประชุม คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 10/04/2561
# โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 2/04/2561
# โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/03/2561
# โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “เทคนิคและวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” 26/03/2561
# โครงการ การรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 26/03/2561
# ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น 22/03/2561
# การประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับมอนเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 20/03/2561
# ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 16/02/2561
# การประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 7/02/2561
# สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference – PULINET 2018) 5/02/2561
# สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗ “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 5/02/2561
# สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " วันที่ 14 ธันวาคม 2560 2/02/2561
# สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " วันที่ 14 ธันวาคม 2560 1/02/2561
# เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา ณ ดาดฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 31/01/2561
# สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 31/01/2561
more