bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
ค้นหา
# หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 22/09/2560
# แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13/09/2560
# ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ กยศ.รายใหม่ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/07/2560
# บัญชีรายชือผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ.รายเก่าต่อเนือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/07/2560
# บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/07/2560
# โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 3/07/2560
# แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและประเมินหลักลูตร 11/06/2560
# แบบทวนสอบ 11/06/2560
# แบบรายงานผลการทวนสอบโดยประธานหลักสูตร 11/06/2560
# แบบสำรวจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6/06/2560
# แบบสำรวจการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/05/2560
# ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 5/05/2560
# เทมเพลตรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ไฟล์ pdf) 4/05/2560
# เทมเพลตรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ไฟล์ word) 4/05/2560
# แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะกรรมการและกำหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 4/05/2560
# โครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 18/04/2560
# กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 28/03/2560
# เอกสารแนะนำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 28/03/2560
# โครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า “การเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)” 17/03/2560
# ขอเชิญชวนทำบุญตักบาตรอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/02/2560
# โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/01/2560
# เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 20/01/2560
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 11/01/2560
# ตัวอย่างการจัดทำโปสเตอร์ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนักศึกษา 20/12/2559
# กำหนดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 9/12/2559
# ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
# การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการออกแบบและบริหารจัดการหลักสูตร
# แจ้งขยายเวลาส่งใบสมัครพร้อมบทความเต็ม 24/11/2559
# จัดอบรม เตรียม พร้อมก่อนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤฤษ TOEIC 21/11/2559
# โครงการราชภัฏเลยได้จัดโครงการราชภัฏเลยร้อยดวงใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญพระราชกุศลแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11/11/2559
more