Bornova escort sistemon sanal santral ข่าวทั่วไป

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
ค้นหา
# แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและประเมินหลักลูตร 11/06/2560
# แบบทวนสอบ 11/06/2560
# แบบรายงานผลการทวนสอบโดยประธานหลักสูตร 11/06/2560
# แบบสำรวจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6/06/2560
# แบบสำรวจการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/05/2560
# ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 5/05/2560
# เทมเพลตรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ไฟล์ pdf) 4/05/2560
# เทมเพลตรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ไฟล์ word) 4/05/2560
# แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะกรรมการและกำหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 4/05/2560
# โครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 18/04/2560
# กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 28/03/2560
# เอกสารแนะนำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 28/03/2560
# โครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า “การเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)” 17/03/2560
# ขอเชิญชวนทำบุญตักบาตรอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/02/2560
# โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/01/2560
# เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 20/01/2560
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 11/01/2560
# ตัวอย่างการจัดทำโปสเตอร์ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนักศึกษา 20/12/2559
# กำหนดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 9/12/2559
# ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
# การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการออกแบบและบริหารจัดการหลักสูตร
# แจ้งขยายเวลาส่งใบสมัครพร้อมบทความเต็ม 24/11/2559
# จัดอบรม เตรียม พร้อมก่อนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤฤษ TOEIC 21/11/2559
# โครงการราชภัฏเลยได้จัดโครงการราชภัฏเลยร้อยดวงใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญพระราชกุศลแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11/11/2559
# ประชาสัมพันธ์ เรื่ีอง เลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557-2558 1/11/2559
# ประชาสัมพันธ์นิททรศการ 25/10/2559
# พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรมเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 16/10/2559
# ประกาศรับ นิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน 12/10/2559
# ประกาศ วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 11/10/2559
# ประกวดตั้งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 6/10/2559
more