bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
ค้นหา
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/01/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 19/01/2561
# การประชุมคณะกรรมการติดตามแบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิตและแบบสำรวจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 16/01/2561
# การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 15/01/2561
# งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ช่วงเย็น) 5/01/2561
# งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ช่วงเช้า) 5/01/2561
# อบรมเชิงปฏิบัติการ ESPReL Checklist 28/12/2560
# อบรมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแกน 28/12/2560
# อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21/12/2560
# การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 18/12/2560
# การประชุม คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2560 18/12/2560
# ประกาศคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ รอบที่ 1 12/12/2560
# กำหนดการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 7/12/2560
# กำหนดการ โครงการสอบวัดระดับความรู้การคิดวิเคราะห์รอบที่ 1 30/11/2560
# ปฏิทินการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ประจำเดือนธันวาคม 28/11/2560
# กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 16/11/2560
# หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 22/09/2560
# แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13/09/2560
# ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ กยศ.รายใหม่ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/07/2560
# บัญชีรายชือผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ.รายเก่าต่อเนือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/07/2560
# บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/07/2560
# โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 3/07/2560
# แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและประเมินหลักลูตร 11/06/2560
# แบบทวนสอบ 11/06/2560
# แบบรายงานผลการทวนสอบโดยประธานหลักสูตร 11/06/2560
# แบบสำรวจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6/06/2560
# แบบสำรวจการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/05/2560
# ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 5/05/2560
# เทมเพลตรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ไฟล์ pdf) 4/05/2560
# เทมเพลตรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ไฟล์ word) 4/05/2560
more