bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา


              คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต์ และ ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์  นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา แบบนำเสนอปากเปล่า ๑ เรื่อง และแบบโปสเตอร์ ๒ เรื่อง ดังนี้

นำเสนอปากเปล่า

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย สุธิมา แสงดี, ปริมาส ไชยชิตร, รัตนากร เคเมือง, กมลวรรณ ทวีถิ่น, วิภาดา ศรีชม และธนัญชัย บุญหนัก  

นำเสนอโปสเตอร์

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย ฐิติพร บำรุงราษฎร์, ศิรินภาวรรณ แสงจันทร์, สนมพร พรมพิมพ์, สริยา ทองวงค์ษา, อนุวัฒน์ บุดดีเหมือน และวิรยา วิฑูธีรศานต์

เรื่อง ปัจจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย อารียา ทิสวนงัว, สุวนันท์ ทุมมาลา, อภิเดช มุ่งยิ้มกลาง, รัศมีจันทร์ กันยุบล, ชนะชัย เชื่อกลาง และรุ่งกานต์ อินทวงศ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 30/01/2561