bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

(Mathematical Model) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันเวลา

กิจกรรม

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์

 https://goo.gl/jpJR1Y

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ปิดรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บคณะปิดรับสมัครก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น.

สมัครทางไปรษณีย์ ยึดวันประทับตราไปรษณีย์

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอบรมฯ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศทางเว็บคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (http://www.sci.lru.ac.th) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำ โน็ตบุ๊คมาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

๓. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทนได้

๔. ไม่มีค่าใช้จ่าย

๕. การสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

(Mathematical Model) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสมัครได้สองช่องทางดังนี้

          ๕.๑ สมัครโดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๓๔ ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

          ๕.๒ สมัครทางเว็บไซต์ ได้ที่ https://goo.gl/jpJR1Y

๖. คุณสมบัติผู้สมัคร  ครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และครูนอกเขตพื้นที่ที่มีความสนใจ

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ เฉพาะช่วงเวลา ๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. (จันทร์-ศุกร์)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ๐๘๕๖๘๑๑๒๒๗              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           ๐๘๗๙๐๖๓๓๗๐

นางพรพิมล  มุ่งดี (จอย)         ๐๘๙๔๔๕๔๑๘๘             น.ส.พุธิตา  สุวรรณชัย (หญิง)   ๐๖๓๐๔๒๒๘๖๘

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180119094306.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 19/01/2561