bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเวลา

กิจกรรม

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์

 https://goo.gl/Stj4fH

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ปิดรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ปิดรับสมัครก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น.

สมัครทางไปรษณีย์ ยึดวันประทับตราไปรษณีย์

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน

เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐ บาท

 

หมายเหตุ

๑. ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ จะถูกจัดขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกสถานที่จัดโครงการ ตลอดระยะเวาล ๒ วัน ๑ คืนของโครงการ (ยกเว้นเหตุจำเป็น)

๒. รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางเว็บคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (http://www.sci.lru.ac.th) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทนได้

๔. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวนเงิน ๒๕๐ บาท โดยชำระในวันลงทะเบียน

๕. การสมัครค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ สามารถสมัครได้สองช่องทางดังนี้

          ๕.๑ สมัครโดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๓๔ ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

          ๕.๒ สมัครทางเว็บฯ ได้ที่ https://goo.gl/Stj4fH

๖. คุณสมบัติผู้สมัคร  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕- ๖ อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และนอกเขตพื้นที่ที่มีความสนใจ

๗. ที่พักคณะรับผิดชอบในการจัดหาสถานที่ โดยให้นักเรียนเตรียมเครื่องนอนของตนเองมาด้วย

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ เฉพาะช่วงเวลา ๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.(จันทร์-ศุกร์)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ๐๘๕๖๘๑๑๒๒๗                      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ             ๐๘๗๙๐๖๓๓๗๐

นางพรพิมล  มุ่งดี (พี่จอย)          ๐๘๙๔๔๕๔๑๘๘                   น.ส.พุธิตา  สุวรรณชัย (พี่หญิง)   ๐๖๓๐๔๒๒๘๖๘

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180119093133.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 19/01/2561