ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด


                 ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2561 ในนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ประจำปี เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

บัญชี, การเงิน, การธนาคาร, สถิติ, การขาย, การขายต่างประเทศ, การตลาด, บริหารบุคคล, บริหารการสรรหา, สวัสดิการ, ประกันภัย, งานกราฟิก, ธุรการสำนักงาน, จัดซื้อในประเทศ, จัดซื้อต่างประเทศ, จัดซื้อวัตถุดิบ, งานพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออก, นิติกร, คดี, เลขานุการ, งานบริการอาคาร

หรือ หน่วยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เครื่องกล และอื่นๆ งานควบคุมกระบานการ ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ ผลิต ควบคุม การผลิต วิจัย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการแลบ อนามัย โลจิสติคส์ การขนส่ง และคลังสินค้า ธุรการฐานข้อมูล ธุรการบุคคล บัญชีการเงิน ธุรการขาย การขาย ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความปลอดภัยโรงงาน ณ โรงงาน หรือ ฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์ปีกและสุกร) และสาขาการขายการตลาด ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ

            บริษัทฯ จึงประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ขออภัยถ้าบางสาขาวิชาไม่ได้อยู่ในหลักสูตร) สาขาวิชาที่รับสมัคร :

สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เคมี, คณิตศาสตร์, สถิติประยุกต์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมวิชาบัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทั่วไป, การบริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาครุศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ได้แก่ โปแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา และทุกสาขาที่เรียนด้านการวัดผลการศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาต่างๆ, บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์, สัตวบาล, วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, เทคนิคการสัตวแพทย์, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, พืชศาสตร์, การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีเครื่องกล, เทคโนโลยีการผลิต, เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180116101809.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 16/01/2561