bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560


 

                ด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560 (The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Programming Contest) ขึ้น ซึ่ง ACM-ICPC เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยการจัดการแข่งขัน จะมีนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ coach จากมหาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้ด้าน Algorithms ให้แก่นิสิต นักศึกษา โดยได้การสนับสนุนจาก ICPC Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา

                ในการนี้ คณะฯ จะจัดให้มีการแข่งขันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 นี้ โดยจะเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 70 ทีม (ทีมจากประเทศไทย 50 ทีม และทีมจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย 20 ทีม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 อัตราค่าลงทะเบียนทีมละ 4,000 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ของท่านเป้นอย่างยิ่ง ดังนั้น คณะฯ จึงใครข่อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้แก่นิสิต นักศึกษาของท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ http://ict.mahidol.ac.th/acmicpc2017 และได้มอบหมายให้ ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล เบอร์ติดต่อ 061-824-4538 อีเมล์ pawitra.chi@mahidol.ac.th หรือ acmicpc.muict@gmail.com เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171108103212.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 8/11/2560