bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ


                 ตามที่ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education : Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป็นเวทีสำหรับแสดงบทบาท แลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา

                ในการนี้ สมาคม ควอท ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ โดยสามารถส่งบทความและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือทางเมล์ thailandpod@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171108103043.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 8/11/2560