bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ “การพัฒนาดาราศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 4.0”


                   ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับเครือข่ายดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 (3rd National Conference and Meeting on Astronomy – Astrophysics : NCMAP - 2018) และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ “พัฒนาดาราศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 4.0” เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่งานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

                ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 (3rd National Conference and Meeting on Astronomy – Astrophysics : NCMAP - 2018) และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ “พัฒนาดาราศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 4.0” ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ncmap2018.rbru.ac.th/index.php ค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาท) นักศึกษา 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) เหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร – อาหารว่างและค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนาไม่รวมค่าที่พัก โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171108102843.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 8/11/2560