bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับทุนภายใต้ “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ภายใต้ ”โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการ 2 ประกาศดังนี้

  1. ประกาศเรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยให้ใช้แบบฟอร์ม ว1 – ด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.lru.ac.th  เลือกหัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร”
  2. ประกาศเรื่อง รับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการให้ใช้แบบเสนอโครงการของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.lru.ac.th เลือกหัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร”

ส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง E-mail :  research_lru@hotmail.com ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171024114210.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 24/10/2560