bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561


                 ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศกรรมศาสตรบัณฑิต ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 300 ทุน และทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาตรบัณฑิต ที่มีใบประกอบวิชาชะครู จำนวน 241 ทุน

                ในการนี้ สสวท. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.dpstcenter.org/psmt และมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสนใจเข้าร่วมโครงการ สควค.

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170929154236.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 29/09/2560