bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560


            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายกองค์การนักศึกษาคนเดิมลาออก ในวันที่ 11 กันยายน 2560 นั้น และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

             เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในสังกัดของท่านทราบและเชิญชวนให้สมัครรับการเลือกตั้งฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170922132017.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 22/09/2560