bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการชุมวิชาการสุขภาพสัตว์


                  ด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ ภาคเหนือ ประขำปี 2560 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ การปศุสัตว์ รวมถึงการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียมแม่ปิง เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 และสามารถดูรายละเอียดโครงการ การลงทะเบียน ระเบียบการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ อัตราและวิธีการชำระค่าสมัคร จากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2017 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170804145149.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 4/08/2560