bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประกาศการขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม


                 ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท  นานมี  จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในอนาคต นั้น โดยให้นักศึกษาที่สนใจกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของมูลนิธิฯ พร้อมเขียนเรียงความของนักศึกษาเรื่อง “แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” นั้น

                ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษา โดยงานทุนการศึกษา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0183/2560 เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การประกาศขอรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว ให้นักศึกษาที่มีความสนใจต้องการรับทุนการศึกษาทราบโดยทั่วกัน และนักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ฝ่ายงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2560 เพื่อที่งานทุนการศึกษา จะได้นำส่งเอกสารใบสมัครไปยังมูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อไป เอกสารประกาศการขอรับทุนฯและใบสมัครแนบท้ายมาพร้อมนี้ 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170803145008.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 3/08/2560