bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น


                 ด้วย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการอบรมสัมมนา เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรม 4.0” ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบริรักษ์ ชั้น 8 โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ที่สนใจและผู้ประกอบการ ในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จำนำเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติไปใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้ประกอบการ โดยได้แนบเอกสารรายละเอียดและกำหนดการสัมมนามาด้วยแล้ว

                ในโอกาสนี้ทางโปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ตามใบตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้หรือประสานงานได้ที่นางสาวฉัตรเกล้า มะชะศรี ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 081-055-0599 หรืออีเมลล์ itapkku@outlook.com

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170724162444.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 24/07/2560