bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”


                  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสาร “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ที่นำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อเผ่นแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ และบทความจากการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                รายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170720155728.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 20/07/2560