bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมหางชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมมือกันบริหารแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาคจำนวน 4 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรงมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 4 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสานที่ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละครั้ง ได้ที่เว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php สำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

โดยมีรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170529160316.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 29/05/2560