bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย


 

 
   

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล  โครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย  ประจำปี  ๒๕๖๐

--------------------------------

 

ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดโครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย  ประจำปี  ๒๕๖๐  ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  นั้น  บัดนี้  การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลผู้ได้รับรางวัล  โครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและรณรงค์ขับขี่รถจักยานยนต์ปลอดภัย  ประจำปี  ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้

๑. การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ

        รางวัลที่  ๑  นายวีรพงษ์  ทับซา         หมุ่เรียน  ว.๕๗๑๒  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

        รางวัลที่  ๒  นายจุฬารันต์  กองอำ      หมู่เรียน  ว.๕๗๑๓  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

        รางวัลที่  ๓  นางสาวศิวพร  ภูมิมิตร               หมู่เรียน  ว.๕๘๑๒  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. การประกวดคำขวัญรณรงค์การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

        รางวัลที่  ๑  นางสาวชญามณ  แสนวงศ์  หมู่เรียน  ว.๕๘๑๕  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      การอาหาร

        รางวัลที่  ๒  นางสาววลดา  หมื่นแผ้ว    หมู่เรียน  ว.  ๕๘๐๘  สาขาวิชาชีววิทยา

        รางวัลที่  ๓  นางสาวศิวพร  ภูมิมิตร               หมู่เรียน  ว. ๖๘๑๒  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

        รางวัลที่  ๓  นางสาวปรางค์วลัย  ปัสโป  หมู่เรียน  ว.๕๘๑๕  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       การอาหาร  

๓. การประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

 

        รางวัลที่  ๑  นายจุฬารันต์  กองอ่ำ      หมู่เรียน  ว.๕๗๑๓  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

        รางวัลที่  ๒  นายเอกชัย  เรือนนา        หมู่เรียน  ว.๕๗๑๑  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                        นายธวัชชัย  ไชยโทฏ       หมู่เรียน  ว.๕๗๑๑  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                        นายธีระวัฒน์  พรมพิมพ์    หมู่เรียน  ว.๕๗๑๑  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

                        นายวีรวัฒน์  เวียงนนท์              หมู่เรียน  ว.๕๗๑๑  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

/๔. การประกวด...

- ๒ -

๔. การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

        รางวัลที่  ๑  นางสาวศิวาพร  ภูมิมิตร    หมู่เรียน  ว.๕๘๑๒  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

        รางวัลที่  ๒  นายจุฬารันต์  กองอ่ำ       หมู่เรียน  ว.๕๗๑๓  สาชาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

        รางวัลที่  ๓  นางสาวชญามณ  แสนวงศ์ หมู่เรียน  ว.๕๘๑๕  สาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        การอาหาร

        รางวัลที่  ๓  นางสาวสุรัมภา  เสวิสิทธิ์   หมู่เรียน  ว.๕๘๑๒  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                      

                (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปฏิบัติราชการแทน

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170505141339.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 5/05/2560