bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ


ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้รับทุนการศึกษา                  คุณยายกิมไล้  ยังเจริญ  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวน ๑๐ ทุน และ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐  บาท  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน  ในวันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บัดนี้  การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของ คุณยายกิมไล้  ยังเจริญ       ดังรายชื่อต่อไปนี้

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

๑. นางสาวขนิษฐา  โพธิญาณ

๑. นางสาวกฤษณา  กองเกิด

๒. นางสาวจิราวรรณ  ห้าวเส็ง

๒. นางสาวชมัยพร  จำรัสแนว

๓. นางสาวจิตตา  สามาดี

๓. นางสาวเบญจวรรณ  โคกสันเทียะ

๔. นางสาวจุฑารัตน์  สุดหนองบัว

๔. นางสาวปิยะพร  อ๊ะนา

๕. นางสาวนันท์นภัส  มาสอน

๕. นายพงษ์พัฒน์  พรมพิมพ์

๖. นางสาวปรางค์วลัย  ปัสโป

๖. นางสาวพัชรา  คณะวาปี

๗. นางสาวปานวาส  พรมดอนกลอย

๗. นายยุทธพิชัย  นิพวงลา

๘. นางสาวพรพิมล  ทีตอ

๘. นางสาวรานี  จันทปะโคตร

๙. นางสาวศุภกาณต์  ตันแพง

๙. นางสาววลดา  หมื่นแผ้ว

๑๐. นางสาวอภิญญา  ชาติชา

๑๐. นางสาวสินิทธา  สุทธิโส

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170425161036.doc

ประกาศ ณ วันที่