bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ


                              ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศให้นักศึกษาที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ และห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นั้น บัดนี้ การดำเนินงาน
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ โดยให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170421164924.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 21/04/2560