bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุจการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ


    ด้วย ดร.สุภัค ยังเจริญ และครอบครัว มีจิตศรัทธาขอมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

    ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอรับใบสมัคร และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

รายละเอียดการพิจารณาทุนการศึกษา

๑. ขอรับใบสมัครได้ที่  ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์  และห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  หรือ  ดาวน์โหลดใบสมัครทางเวปไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.sci.lru.ac.th  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๘ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๒. ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๘ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐     เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์  และห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  หรือ  ทางเวปไซต์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.sci.lru.ac.th  ในวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น.

 ๔. สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ    

     ๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

     ๔.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.              

 ๕. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  หรือ  ทางเวปไซต์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.sci.lru.ac.th  ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น.

 

/๖. นักศึกษาผู้มีสิทธิ…

 

 

- ๒ -

 ๖. นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ติดต่อรายงานตัว  ในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์  และห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

                คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

   ๑. มีผลการเรียนดี  เกรดเฉลี่ย  ๒.๕๐  ขึ้นไป  และมีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในขั้นยอมรับได้จากคณะกรรมการผู้ทำการสัมภาษณ์

   ๒. มีความประพฤติดี  ไม่ถูกร้องเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใด ๆ

   ๓. มีผลงานด้านงานกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์

   ๔. เสียสละเพื่อส่วนรวม  เช่น  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  คณะและสาขาวิชาอยู่เสมอ

   ๕. มีฐานะยากจน

               หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน

   ๑. ใบสมัครขอรับทุน  จำนวน  ๑  ฉบับ

   ๒. รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป

   ๓. ใบแสดงผลการศึกษาจากระบบบริการการศึกษา  (โดยให้แสดงรายการผลการศึกษา  จนถึงภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙)

   ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับทุน

   ๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้ขอรับทุน

   ๖. เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  แฟ้มสะสมผลงาน

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                        

                (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปฏิบัติราชการแทน

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170418104759.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 18/04/2560