sistemon sanal santral
دانلود سریال عاشقانه دانلود فصل دوم شهرزاد دانلود سریال عالیجناب دانلود فیلم ایرانی Google
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن
خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุจการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุจการศึกษา คุณยายกิมไล้ ยังเจริญ


    ด้วย ดร.สุภัค ยังเจริญ และครอบครัว มีจิตศรัทธาขอมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

    ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอรับใบสมัคร และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

รายละเอียดการพิจารณาทุนการศึกษา

๑. ขอรับใบสมัครได้ที่  ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์  และห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  หรือ  ดาวน์โหลดใบสมัครทางเวปไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.sci.lru.ac.th  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๘ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๒. ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๘ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐     เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์  และห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  หรือ  ทางเวปไซต์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.sci.lru.ac.th  ในวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น.

 ๔. สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ    

     ๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

     ๔.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.              

 ๕. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  หรือ  ทางเวปไซต์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.sci.lru.ac.th  ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น.

 

/๖. นักศึกษาผู้มีสิทธิ…

 

 

- ๒ -

 ๖. นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ติดต่อรายงานตัว  ในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์  และห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น  ๑  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

                คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

   ๑. มีผลการเรียนดี  เกรดเฉลี่ย  ๒.๕๐  ขึ้นไป  และมีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในขั้นยอมรับได้จากคณะกรรมการผู้ทำการสัมภาษณ์

   ๒. มีความประพฤติดี  ไม่ถูกร้องเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใด ๆ

   ๓. มีผลงานด้านงานกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์

   ๔. เสียสละเพื่อส่วนรวม  เช่น  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  คณะและสาขาวิชาอยู่เสมอ

   ๕. มีฐานะยากจน

               หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน

   ๑. ใบสมัครขอรับทุน  จำนวน  ๑  ฉบับ

   ๒. รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป

   ๓. ใบแสดงผลการศึกษาจากระบบบริการการศึกษา  (โดยให้แสดงรายการผลการศึกษา  จนถึงภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙)

   ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับทุน

   ๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้ขอรับทุน

   ๖. เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  แฟ้มสะสมผลงาน

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                        

                (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปฏิบัติราชการแทน

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170418104759.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 18/04/2560