bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 19)


          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะจัดการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 19) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (SC.08) คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิขัยของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการนำเสนอและการเผยแพร่ผลงายวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยในงานประชุมวิชาการ อันจะเกิดประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการทำงานหรือการศึกษาต่อในอนาคต  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่19) ซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 23 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://researchsci.kku.ac.th/sci_conference2017/  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 081-954-5310 (คุณสุภาพ),089-576-6004 (คุณศักดิ์สิทธิ์)

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170411103813.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 11/04/2560