bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาชีพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


    ด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมทางวิชาชีพ ชื่อโครงการ จุดประกายคิด จุดประกายธุรกิจ “พี่สอนน้อง” และพัฒนาทักษะอาชีพในรั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 โดยมีหลักสูตรการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การผลิตกระเป๋าสานเส้นพลาสติก” และหลักสูตร “การเพ้นท์เสื้อด้วยมือ” จัดอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรจรัส และห้องประชุมลักษณะงาม อาคารภูคำ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผู้ประกอบการนักศึกษาและผลักดันเข้าเข้าสู้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจต่อไป

     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวและส่งนักศึกษาในสังกัดคณะของท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรละ 15 คน โดยสามารถส่งรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 2 อาคารภูคำ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 41172 และ  08-17398020 คุณวรรณภา สมอหอม ผู้ประสานงานโครงการ ดังมีรายละเอียดกำหนดการอบรมแนบมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170309144528.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 9/03/2560